Innhold

Nyhetsbrev/e-postvarsling:

Meld deg av/på nyhetsbrevet:
 

 

 

Tilbake

Gaver og CSR-aktiviteter

Gavevirksomheten har lenge vært en svært viktig del av sparebankenes aktiviteter. De siste årene har det skjedd en omlegging av gavetildelingen ved at større prosjekter har blitt tilgodesett med større beløp samtidig som det samlede gavebeløp har økt.

 

 

   Corporate Social Responsibility (CSR) - bedriftens samfunnsansvar - er et tema med stor og økende oppmerksomhet internasjonalt. FN, EU, nasjonale myndigheter, internasjonale ideelle organisasjoner og større ledende internasjonale selskaper fokuserer i økende grad på næringslivets forpliktelser til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Sparebankene har gjennom mange år hatt et sterkt samfunnsengasjement, særlig i forhold til sine lokale miljøer. EU er nå i ferd med å utarbeide et sett med normer og anbefalinger for CSR-aktiviteter. 

 


Ønsker du å søke økonomisk støtte? Ta kontakt med din lokale sparebank eller Sparebankstiftelsen DNB.
 
Sparebankforeningen har ingen midler til utdeling

 ___________________________________________________

CSR-aktiviteter i sparebankene i Europa - rapport publisert i 2008

De europeiske sparebankene har gjennom den europeiske sparebankforeningen (ESBG) utgitt en oversikt over eksempler på sparebankenes CSR-aktiviteter. I oversikten finnes fire eksempler på hva norske sparebanker bidrar med på dette området.
 
Norske sparebanker - Bidrar til en lokal og regional bærekraftig utvikling gjennom støtte til små og mellomstore bedrifter.
 
Norske sparebanker har i alle år bidratt til å skape en bærekraftig utvikling lokalt og regionalt. Gjennom støtte til såkornselskaper og gründerbedrifter ønsker sparebankene og gjøre det lettere for nye selskaper å etablere seg og samtidig styrke det nåværende næringslivet. Dette arbeidet har stort sett vært konsentrert mot små og mellomstore bedrifter.
 
Sparebankene har - spesielt i utkantstrøk - lagt mye vekt på å skape et positivt og dynamisk miljø for små og mellomstore bedrifter. Dette har vært gjort ved å arrangere ulike konferanser og seminarer, (eksempelvis om nye skatte- eller lovendringer som angår denne type bedrifter, men også møter med representanter fra myndigheter og styrende organer vedrørende emner som vil ha innvirkning på deres situasjon) samt ulike samarbeidsfora eller arenaer for å styrke de små og mellomstore bedriftene.
 
De fleste regionale sparebanker er involvert i, og finansierer, forskningsprosjekter, scenarier og analyser av viktige faktorer som har innvirkning på næringslivet i fremtiden. Analyser om fremtidig konkurranse, demografi og sysselsetting er typiske eksempler på dette.
 
Norske sparebanker - Integreringskurs av unge innvandrere med vekt på natur og miljø.
 
Sparebankstiftelsen DnB NOR har gitt støtte til et prosjekt som ønsker å bedre integreringen av unge innvandrere. Prosjektet har som mål å gi disse innvandrerne kunnskap og erfaring vedrørende norske naturaktiviteter som fisking og jakt, og gi de et innblikk i hva den norske floraen og faunaen kan tilby. Dette er områder kursdeltagerne har hatt lite kjennskap til. Erfarne instruktører fra ulike foreninger har bidratt som kursledere. Sparebankstiftelsen DnB NOR har bidratt med finansiering av alt utstyr og materiell til kurset, samt egnet påkledning, sekker og fottøy til de enkelte deltagerne. Prosjektet har vært meget vellykket, og ungdommer fra 24 land har deltatt.
 
Norske sparebanker - Støtte til Ungt Entreprenørskap
 
Norske sparebanker har i lang tid hatt et nært samarbeid med det norske skolesystemet. Tradisjonelt har samarbeidet dreid seg om å stimulere unge til å spare, samt gi veiledning om personlig økonomi.
 
I de siste årene har man i langt høyere grad prioritert å støtte unge gründere og entreprenører i skolesystemet gjennom ulike programmer kalt "Ungt Entreprenørskap". Målet er å gi unge bedre kunnskap om hvordan næringslivet fungerer og hvorledes man etablerer en bedrift.
 
Disse programmene tilbys elever i alle trinn fra grunnskolen til universitetet. Antallet elever som deltar er stadig økende. Studier utført i Norge viser at 20 prosent av de som har vært involvert i slike programmer, har startet sin egen bedrift før de har fylt 34. Gjennomsnittet hos befolkningen for øvrig er fire prosent.
 
Norske sparebanker og Sparebankstiftelsen DnB NOR spiller en viktig rolle i dette arbeidet. De samarbeider både med nasjonale koordineringsinstitusjoner og direkte med skolene. Dette samarbeidet er ofte tidkrevende, og sparebankene har derfor spesifikke personer som jobber med å gi råd og støtte til elever og studenter som vurderer å starte egen bedrift. Sparebankene tilbyr praktisk informasjon, og gir gjerne veiledning om emner som budsjettoppsett, markedsundersøkelser, lånesøknader osv.
 
Norske sparebanker - "Forskning" i grunnskolen.
 
For å sikre et tilstrekkelig antall kompetente lærere innenfor matematikk- og realfag i den norske skolen i fremtiden, er det viktig å få flere elever til å velge en slik fagretning. Som et ledd i en slik utvikling har man i Stavanger-regionen opprettet et program som er ment å stimulere norske elever til å interessere seg for fag som matematikk, naturfag, fysikk, kjemi og design. En stor del av prosjektet er etableringen av såkalte "tekno labs" i 40 ulike grunnskoler i regionen.
 
SpareBank 1 SR-Bank er hovedsponsor for disse prosjektene, og er et eksempel på hvordan norske sparebanker ønsker å bidra i utviklingen av den norske skolen. Majoriteten av sparebankene er involvert i ulike aktiviteter og programmer innenfor skolesystemet og gir ofte støtte til professorater og forskningsstillinger ved landets mange høyskoler og universiteter, eller direkte finansiell støtte til forskningsprosjekter.
 
Rapporten er lagt ut i sin helhet på WSBI sine hjemmesider. Benytt linken under.
 
http://www.wsbi.org/uploadedFiles/ESBG/CSR_Activities/study%20esbg%20november%202007screenview.pdf
 
______________________________________________________