Innhold

Nyhetsbrev/e-postvarsling:

Meld deg av/på nyhetsbrevet:
 

 

 

Tilbake

Corporate Governance

Sparebankforeningen iverksatte høsten 2005 et internt prosjekt hvor en arbeidsgruppe skulle se nærmere på "corporate governance" for sparebanker.Prosjektet resultert i en rapport som styret sluttet seg til på styremøtet 30. november 2005. I arbeidsgruppens rapport gis det konkrete anbefalinger om hvilke forhold sparebankene bør gi en omtale av og forklaring på.
 
Kortfattet kan en si at "corporate governance" dreier seg om prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene regulerer forholdet mellom eierne, styret og ledelsen. I en litt videre forstand omfatter "corporate governance" også forholdet til andre som for eksempel ansatte, kreditorer, myndigheter, lokalsamfunn og forretningsforbindelser. 


Norsk Anbefaling
Det sentrale dokument om "corporate governance" i Norge er Norsk Anbefaling. Norsk Anbefaling er en samlet nasjonal anbefaling utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av ni ulike næringsorganisasjoner. Anbefalingen er anbefalt av Oslo Børs. Anbefalingen bygger på et "comply or explain" prinsipp. Norsk Anbefaling retter seg også mot børsnoterte grunnfondsbevisbanker så langt den passer. For andre sparebanker gjelder det imidlertid ingen direkte anbefalinger.
 
To sentrale forhold
I arbeidsgruppens rapport vises det til at det for sparebanker oppstår noen særskilte problemstillinger, og det er særlig to sentrale forhold som må vektlegges. For det første må det tas hensyn til at sparebankene i utgangspunktet er selveiende institusjoner og at styringsstrukturen og sammensetningen av styringsorganene atskiller seg fra aksjeselskaper. For det andre må det tas hensyn til sparebankenes særskilte tilknytning til lokalsamfunnet og sparebankenes samfunnsansvar, såkalt "corporate social responsibility (CSR)". 
 
Behov for særskilte anbefalinger?
Et sentralt punkt i rapporten er videre hvorvidt det ut fra sparebankenes styringsstruktur og forretningsidé er behov for å gi særskilte anbefalinger for sparebanker i forhold til aksjeselskaper. I prosjektet er det videre vurdert om det bør være ulike regler for børsnoterte aksjesparebanker/grunnfondsbevisbanker, unoterte grunnfondsbevisbanker og sparebanker som ikke er utsteder av grunnfondsbevis.
 
Arbeidsgruppens konklusjon
Arbeidsgruppen konkluderte med følgende: Alle sparebanker bør ha fokus på og lage en omtale av deres oppfølging av corporate governance som nedfelles i årsrapport eller ved henvisning til annet dokument (sistnevnte for ikke børsnoterte banker). Norsk Anbefaling bør være utgangspunktet og bankene bør i samsvar med punkt en til tre i rapporten forklare særtrekk for sparebanker i samsvar med "comply or explain"-prinsippet i Norsk Anbefaling. Børsnoterte banker følger Norsk Anbefaling så langt den passer. For andre banker må oppfølgingen tilpasses den enkelte banks størrelse, risikoprofil og ressurser. Sparebankforeningen bør etter dette ikke utarbeide eget sett av anbefalinger.
 
Arbeidsgruppens rapport finner du vedlagt denne saken.

Siste utgave av Norsk Anbefaling finner du her.